מחלקה אזרחית מסחרית

שירותים ללקוחות ישראלים

התכתבות משפטית בשפה הגרמנית עם בתי משפט, בנקים, רשויות וחברות בגרמניה.

ייעוץ ביחס לדין הגרמני.

חוות דעת של מומחה לבתי משפט ישראלים על הדינים הגרמני והאוסטרי, לרבות בנושא ירושות.

הסבר בדיני ירושה בינ"ל והפרק הרלבנטי בחוק הירושה.

ייסוד חברות גרמנית בהשתתפות ישראלית.דף הסבר בעברית.

רכישת מקרקעין בגרמניה / דירות בברלין

השבת מקרקעין במזרח גרמניה וזכויות קשורות.

שירותים ללקוחות גרמנים

ייעוץ לחברות גרמניות וייצוגן בבתי המשפט הישראלים, לרבות בנושא גביית חובות.

ייסוד חברות ישראליות בהשתתפות גרמנית ומתן ייעוץ משפטי להן.

חוות דעת של מומחה על הדין הישראלי.

ניהול רכוש ומקרקעין בישראל.

טיפול בקבלת היתרי עבודה בישראל.

שירותים ללקוחות בשתי המדינות

חוזים בי-לטרליים, למשל חוזי מכר, סוכנות והפצה.

דין בינלאומי פרטי, במיוחד דיני ירושות, כולל טיפול בקבלת צווי ירושה.

קישורים: